ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Étk Print Utazási Iroda (Étk Print Kft.)

ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Székhelye:                 

9022 Győr, Dunakapu tér 1.

 

Tel: +36 96/519-800, ügyeleti telefon: +36 30/8535342

Adószáma:

10666869-2-08

Cégjegyzékszám:

0809002411

 

Engedélyszáma: RO1324/1995/2002

Felügyeleti szerv:Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

Vagyoni biztosíték: 

 

Elérhetősége:

Colonnade Insurance SA Magyarországi Fióktelepe

Kötvényszám 2017: VBB/2017/054

Kötvényszám 2018: 990 0000025

H-1143 Budapest, Stefánia út 51.

Tel.: +36 1 4601500 , email: assistance@colonnade.hu

Honlap:

www.etkprint.hu

E-mail:

info@etkprint.hu

Az utazási szolgáltatások nyújtásának általános feltételei

1.      Irányadó jog

AzÉtk Print Utazási Iroda által szervezett utazásokra a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény („Ptk”) 415. – 416. § és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló többször módosított 213/1996. (XII.23) és a 281/2008. (XI. 28.)) Kormányrendelet (a „Rendelet”) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, a jelen általános szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2.      Utazási szolgáltatások tartalma

2.1 Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díját forint összegben, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket forint összegét és azok tartalmát, valamint a forint végösszegét, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, az Étk Print Utazási Iroda által kiadott, illetve általa megjelölt utazási  feltételek rögzíti. Ezen tájékoztatóban foglalt és az utas által megrendelt utazási szolgáltatásokra vonatkozó feltételek az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, amelyek megismerését és elfogadását az utas a szerződés aláírásával kifejezetten elismer. Az Étk Print Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatóban foglalt feltételeket módosítsa. Ennek lehetőségét az utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

2.2    Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az Étk Print Utazási Iroda által közzé tett adatokban történt esetleges változásokról az Étk Print Utazási Iroda haladéktalanul írásban értesíti az  utasokat.

2.3       Az utas és az Étk Print Utazási Irodaközött létrejövő utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: (I) jelen általános szerződési feltételek, (II) az egyes utazási szolgáltatások tekintetében az Étk Print Utazási Iroda által az interneten közzé tett tájékoztató, (III) a foglalási visszaigazolás, (IV) részvételi jegy/elektronikus repülőjegy.

3.         Foglalás

3.1    Az utas az Étk Print Utazási Iroda által megjelölt www.etkprint.hu honlapon a fenti 2. pontban hivatkozott egyes szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók, valamint jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kezdeményezi az adott utazási szolgáltatás lefoglalását és az utazási szerződés megkötését. A foglalás során utas köteles a személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni. Ennek megszegéséből eredő minden kárért utas felel. Utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez, az utazási szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezeléséhez, valamint azok továbbításához az utazási szolgáltatások teljesítésében részt vevő harmadik személyek részére (akár Magyarországon belül, akár külföldre – az utazási szolgáltatás jellegétől függően).

3.2    A foglalásról a Étk Print Utazási Iroda papír alapon személyesen vagy elektronikus úton, az utas által a foglalás során megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amely tartalmazza az utazási iroda és az utas által megadott személyes adatokat, a foglalás tárgyát képező utazási szolgáltatás részletes feltételeit, különösen, de nem kizárólagosan a fizetési feltételeket, lemondási feltételeket. A foglalási visszaigazolás az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.3    Az utazási szerződést – annak valamennyi kikötésével együtt – írásban kell megkötni és papíron, vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsájtani. Az utazási szerződést módosítani, illetve attól elállni csak abban a formában lehet, amilyen formában a szerződést megkötötték. Az utas a repülőjeggyel és /vagy a szálloda voucherrel együtt megkapja az ÁSZF-t pdf formátumban.

4.         Fizetési feltételek

4.1    A részvételi díjat az utas a foglalás során megjelöltek szerint az Étk Print Utazási Iroda székhelyén/telephelyén személyesen készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni egyösszegben oly módon, hogy az legkésőbb a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig a Étk Print Utazási Iroda bankszámláján megjelenjen. Amennyiben utas a részvételi díjat nem vagy nem teljes egészében fizeti meg a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig, Étk Print Utazási Iroda foglalási rendszere automatikusan törli a foglalást. Ezt utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi.

4.2    A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Étk Print Utazási Iroda egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas-, baleset-, poggyász- és az útlemondási biztosítást, valamint a külön felszámolásra kerülő díjakat (pl.: reptéri illeték) és nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértékét szállás foglalás esetén a foglalási visszaigazolásban közli Étk Print Utazási Iroda az utassal, repülőjegy esetében a légitársaság szabályai érvényesek. Az utas által a részvételi díjnak minden egyéb költséggel adóval, járulékkal együtt fizetendő teljes díjának („szolgáltatási díj”) forintban meghatározott összértékét, Étk Print Utazási Iroda köteles utas tudomására hozni.

4.3. A foglalási visszaigazolás tartalmazza annak pontos leírását, hogy az adott utazási szolgáltatás szolgáltatási díja mely szolgáltatások, költségek, járulékok ellenértékét képezi.

4.4   Étk Print Utazási Iroda az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb 40%-nak megfizetését követelheti utastól, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés  ennél szigorúbb kötelezettséget ró Étk Print Utazási Irodára. A részvételi díj és az adó, illeték és egyéb terhek (együtt: szolgáltatási díj) teljes összegének megfizetését Étk Print Utazási Iroda legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti utastól, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A teljes foglalás törlésekor a felmerülő díjak azonnal esedékessé válnak.

4.5    Díjemelés lehetősége csak abban az esetben állhat fenn Étk Print Utazási Iroda részéről, ha a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy a deviza – a Étk Print Utazási Iroda közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti –árfolyama emelkedik. A díjemelés mértéke arányos a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát és számítási módját a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell az utassal. A foglaláskori szolgáltatás árát Étk Print Utazási Iroda a foglalástól számított 20 napon belül nem változtatja.

Az egyes utazási szolgáltatásoknak a szerződéskötés után szükségessé váló és általunk nem rosszhiszeműen előidézett változásai vagy eltérései az utazási szerződés megállapodásban rögzített tartalmától (például a repülési idő változásai, a program menetének változásai) engedélyezettek, amennyiben a módosítások vagy eltérések nem jelentősek, és a teljes, lefoglalt utazás jellegét nem befolyásolják negatívan. Az esetleges, garanciaigények változatlanok maradnak, amennyiben a módosított szolgáltatások sok hiányossággal bírnak. Haladéktalanul értesítjük Önt a szolgáltatás változásairól vagy az eltérésekről.

A szolgáltatások jelentős módosulása esetén, lehetősége van visszalépni a foglalástól vagy egy hasonló értékű utazásra átfoglalni, amennyiben lehetőségünk van felár fizetése nélkül programjaink közül ilyet biztosítani. Ezen jogokat velünk történt előzetes egyeztetés után tudják lemondásban illetve az átfoglalásban érvényesíteni.

4.6    Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kiírt és a foglalásban visszaigazolt árakat a szállítási költségek vagy bizonyos szolgáltatások díjának, mint például kikötői vagy repülőtéri illetékek emelkedése vagy az érintett utazásra érvényes árfolyamok változása esetén, az alábbi módon megváltoztathassuk: ha az utazási szerződés megkötésekor fennálló szállítási költségek, különösen az üzemanyag-költségek növekednek, akkor ezt a növekedést érvényesíthetjük az utazás díjában is az alábbi számítási mód szerint:

a) az ülőhelyre vonatkozó növekedés esetén az utastól elkérhetjük a növekedés összegét

b) egyéb esetekben a szállítási vállalat által követelt, egy szállítási eszközre eső plusz szállítási költségeket elosztjuk a megállapodásban rögzített szállítási eszköz ülőhelyeinek számával. Az egy helyre jutó költségnövekedés így kapott összegét elkérhetjük az utastól.

Ha az utazási szerződés megkötésekor a terhünkre felmerülő díjak, mint például a kikötői vagy repülőtéri illetékek megemelkednek, akkor azt átterhelhetjük az utazás díjára a megfelelő, arányos összeggel.

5.      Részvételi jegy / Voucher

5.1    Étk Print Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazási szolgáltatás(ok) igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et, (Vouchert) / repülő utak esetében elektronikus vagy papír repülőjegyet állít ki az utas részére, amelyet Étk Print Utazási Iroda az utas által a foglaláskor megjelölt módon személyesen vagy elektronikus úton juttat el utas részére. Kérjük, informáljon bennünket időben, ha a megadott időpontig nem kapja útiokmányait.

6.      Külföldi utazások feltételei

6.1    A külföldre történő kiutazáshoz érvényes útlevél, vízum, egyéb szükséges dokumentáció beszerzéséről, valamint az egészségügyi és bármely más, az adott ország által támasztott követelményeknek való megfelelésről az utas köteles gondoskodni. Ennek hiányából, nem megfelelőségéből eredő károkért és költségekért Étk Print Utazási Iroda semmilyen felelősséggel nem tartozik.

6.2    Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt tovább-szállítás vagy megőrzés céljából azÉtk Print Utazási Iroda vagy közreműködője, pl. fuvarozó vállalat átvette.

7.      Elállás Étk Print Utazási Iroda részéről

Étk Print Utazási Irodalegkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől az alábbiak szerint:

7.1    Amennyiben Étk Print Utazási Iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben Étk Print Utazási Iroda ilyen helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat kifizetését. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utast illeti, ha az az eredetinél magasabb értékű, a díjkülönbözetet az utas köteles megtéríteni.

7.2    A fentieken túlmenően – ha Étk Print Utazási Iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől - az utast megilleti az elállással okozott kár megtérítése, kivéve:

- ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható, ellenőrzésén kívül eső és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható külső körülmény miatt (ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét)– különösen, de nem kizárólagosan az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás stb.) merül fel, vagy

- ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot sem éri el és aÉtk Print Utazási Iroda az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül írásban az utast tájékoztatta.

7.3    Amennyiben a Étk Print Utazási Iroda az utas érdekkörében felmerült ok miatt áll el a szerződéstől a Étk Print Utazási Irodát felelősség, illetve kártérítési/kártalanítási kötelezettség nem terheli. Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium kifejezetten nem ajánlja.

8       Elállás vagy módosítás az utas részéről

Önnek bármikor lehetősége van lemondani utazását. Utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozatával az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.

8.1    Ha Étk Print Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét – az árát -  az indulás előtt rajta kívülálló okból 8 %-ot meghaladó mértékben bármely okból (beleértve a bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, valamint devizaárfolyam megváltozása)  felemeli, az utast köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ez esetben az utas elállhat a szerződéstől, vagy a változásokat elfogadva felek módosíthatják az utazási szerződést. Az utas a döntéséről kötelesÉtk Print Utazási Irodát haladéktalanul írásban értesíteni. Ha utas eláll a szerződéstől, az utas élhet a 7.1 pontban leírt díj visszafizetési, illetve helyettesítő szolgáltatás követeléssel, valamint a 7.2 pont szerinti kártérítési igényével.

8.2   Az utas elállhat a szerződéstől, ha az úti cél, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a Külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Ez esetben Étk Print Utazási Iroda köteles utasnak azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, Étk Print Utazási Iroda a díjkülönbözetet utasnak megtéríti. Amennyiben az utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést.

8.3    Ha az utas 8.2 pont miatt áll el a szerződéstől, Étk Print Utazási Iroda köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

8.4    Az utas elállás esetére Étk Print Utazási Iroda bánatpénzre  jogosult, kivéve ha az utas az áremelést miatt a 8.1 alapján, vagy a 8.2 pont alapján áll el a szerződéstől, illetve, ha az utas az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábban áll el a szerződéstől. Amennyiben az utas az utazás megkezdését megelőző 35 napnál, szálláshely igénybevételével kötött szerződés esetén pedig 45 napnál korábban áll el a szerződéstől, úgy Étk Print Utazási Iroda a részvételi díj 10%-át jogosult követelni bánatpénzként. Az utas minden egyéb olyan elállása esetére, amely nem a Étk Print Utazási Iroda érdekkörében felmerült okra vezethető vissza, Étk Print Utazási Iroda a szolgáltatási díj (maximum) 100% -ának megfelelő összeget követelhet bánatpénzként. A bánatpénz a lemondás hatályosulásával esedékessé válik.

 

Az utas elállás (lemondás) esetén az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles:

az utazás megkezdése előtt 45. napig: a részvételi díj 25 %-a

az utazás megkezdése előtt 44-22. napig: a részvételi díj 30 %-a

az utazás megkezdése előtt 21-15. napig: a részvételi díj 40 %-a

az utazás megkezdése előtt 14-8. napig: a részvételi díj 60 %-a

az utazás megkezdése előtt 7-3. napig: a részvételi díj 80 %-a

az utazás megkezdése előtt 3. naptól vagy meg nem jelenés esetén: a részvételi díj 100 %-a.

Az utas az utazást annak megkezdése előtt 60. napig díjmentesen mondhatja le – a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett.

 

Amennyiben az utazás repülős csomagtúrát, illetve bérautófoglalást is tartalmaz, úgy az utazás lemondása esetén az utas ezen szolgáltatások vonatkozásában az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles:

az utazás megkezdése előtt 30. napig: a szolgáltatás díjának 50 %-a

az utazás megkezdése előtt 29-22. napig: a szolgáltatás díjának 55%-a

az utazás megkezdése előtt 21-15. napig: a szolgáltatás díjának 60%-a

az utazás megkezdése előtt 14-7. napig: a szolgáltatás díjának 65%-a

az utazás megkezdése előtt 6. naptól, vagy meg nem jelenés esetén: a szolgáltatás díjának 100%-a

A foglalóként befizetett összeg a bánatpénz összegébe beleszámít.

         Ha korábbi visszautazása vagy egyéb kényszerítő körülmény miatt nem vesz igénybe bizonyos utazási szolgáltatásokat, akkor nem tarthat igényt a részvételi díj visszatérítésére. Ennek ellenére igyekszünk megtéríttetni a szolgáltatókkal a megtakarított ráfordításokat. Ez a kötelezettség nem érvényes akkor, ha teljesen jelentéktelen szolgáltatásokról van szó, vagy ha ez a visszatérítés törvényi vagy hatósági rendelkezésekbe ütközik.

8.5    Módosítás

         Ha az Ön kívánságára az utazás foglalását követően módosítások történnek az utazás időpontja, az úti cél, az indulás helyszíne, a szállás vagy a személyszállítás módja tekintetében, akkor rendszerint ugyanolyan költségek merülnek fel terhünkre, mint az Ön elállása esetén. Ezért a költségeket olyan mértékben kell Önöknek felszámítanunk, mintha a módosítás időpontjában elállás történt volna. Más jellegű, csekély módosítások esetén csak 25 euró mértékű kezelési költséget számítunk fel Önnek.

9.      Étk Print Utazási Iroda kötelezettségei

9.1     Étk Print Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.

Ha aÉtk Print Utazási Iroda az utazást

- nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, kivéve ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

- ha az utazás megkezdését követően Étk Print Utazási Iroda a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni; ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át; haÉtk Print Utazási Iroda ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, Étk Print Utazási Iroda köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.

9.3    Étk Print Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért- kivéve, ha sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen (de nem kizárólagosan)

- ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza. Azonnali hatállyal, ha az utas tartósan zavarja az utazás lebonyolítását a figyelmeztetésünk ellenére, vagy ha olyan mértékben szerződésellenesen viselkedik, hogy a szerződés azonnali felmondása indokolt. Ha mi mondjuk fel a szerződést, fenntartjuk igényünket a részvételi díjra, azonban fel kell számíttatnunk a megtakarított ráfordítások értékét, valamint azokat az előnyöket, amelyeket az igénybe nem vett szolgáltatások más irányú felhasználásából szereztünk, beleértve a szolgáltatók által számunkra jóváírt összegeket,

- ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a Étk Print Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

- vis maior esetén, a szerződés felmondását a németországi Polgári Törvénykönyv szabályozza: 651§ j. pontja szerint:

 Ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható vis maior okból jelentősen megnehezül, megvalósítását ilyen ok veszélyezteti vagy negatívan befolyásolja, akkor mind Ön, mind pedig mi is felmondhatjuk a szerződést.

9.4       Étk Print Utazási Iroda közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

9.5    Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel,Étk Print Utazási Iroda semmiféle mögöttes felelősséggel nem tartozik az ilyen károk megtérítéséért.

9.6    Étk Print Utazási Iroda köteles utast tájékoztatni az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokról, előírásokról (pl. útlevél-, vám-devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint utas köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ennek ismertetéséről az utas kap egy tájékoztató levelet a fizetést követően – jeggyel, voucherrel stb. együtt. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

9.7    Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását hitelt érdemlően bizonyítható módon, lehetőleg írásban az utaskísérővel és/vagy a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő és/vagy a helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles Étk Print Utazási Iroda tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is. A Étk Print Utazási Iroda köteles a bejelentett kárigényt felülvizsgálni, és álláspontjáról az utazás tényleges befejezését követő 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

9.8    Az Étk Print Utazási Iroda nem felel, de köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha az utasnak nehézségei támadnak amiatt, hogy

- az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Étk Print Utazási Iroda kellő gondossággal sem láthatta előre, illetvea zt nem volt képes elhárítani, vagy - vis maior (olyan szokatlan előre nem látható körülmény, amely a Étk Print Utazási Iroda akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani) esete következett be.

9.9       Az útlevéllel, vízummal, vámmal, devizával és közegészségüggyel kapcsolatos előírások

9.9.1 Kötelességünk, hogy az utazás megkezdése előtt tájékoztatjuk az EU állampolgárainak az utazást kínáló ország az útlevéllel, vízummal és a közegészségüggyel kapcsolatos előírásokról, valamint az esetleges változásokról. Az egyéb országok állampolgárai számára az illetékes konzulátus ad tájékoztatást. Ezek azokra vonatkoznak, akiknek személyében vagy a velük együttutazókéban semmilyen különleges nincs (pld: kettős állampolgárság, hazátlan…)

9.9.2 Önt terheli a felelősség az úti okmányok, az oltások, a vám és devizaszabályok megszerzéséért és betartásáért. Ezek nem betartásának következménye, pld a lemondási díj költsége Önt terheli.

9.9.3 Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a megfelelő diplomáciai képviselet kellő időben kiadja és kézbesítse a szükséges vízumokat, még akkor sem, ha Ön megbízott bennünket ennek beszerzésével, kivéve, ha a késedelem nekünk felróható okból következett be.

B.      Egyes utazási szolgáltatások nyújtásának speciális feltételei

1.      Repülőjegy értékesítés

1.1    A repülő utakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy az utazási szolgáltatást Étk Print Utazási Iroda kiközvetíti utas felé, azonban az utazási szerződés az utas és a repülőtársaság között jön létre. Utazásra kizárólag a repülőjegy jogosítja az utast (a foglalási visszaigazolás nem). Ezért a repülő utakra a repülőtársaságok utazási feltételei az irányadóak, azoknak a repülőtársaság általi változtatásáért Étk Print Utazási Iroda nem felel.

1.2    A repülőtársaság által előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, amelyért Étk Print Utazási Iroda szintén nem vonható felelősségre. A repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasokat kártalanítani, illetve az utasok szállításáról gondoskodni.

1.3    Az útipoggyász súlya charter gépen és a menetrendszerű gépen – a repülőtársaság eltérő rendelkezése hiányában - 20 kg, túlsúly csak menetrendszerű gépen lehetséges, melyért az utasnak a repülőtársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie.

1.4    Charter-repülőjárattal szervezett utazások esetén Étk Print Utazási Iroda az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért felelősséget nem vállal.

1.5    Egyes repülő járatokon lehetőség van adott ülőhely foglalására, illetve speciális étel igénylésére. Utas tudomásul veszi, hogy ezekre a szolgáltatásokra nem minden repülőjárat esetében van lehetőség, továbbá hogy azon repülőjáratok esetén, ahol ezen szolgáltatások igényelhetőek, azokat az adott repülőtársaság általános szerződési feltételei szerint veheti igénybe.

1.6    Repülős utazás során keletkezett poggyász károk vagy késedelem esetén ajánljuk, hogy a helyszínen az adott légitársasággal vetessenek fel kárbejelentőt ( P.I.R. ) A légitársaság a kárigényt visszautasítja, ha a kárbejelentőt nem töltötték ki.

1.7       Informálási kötelezettség a vezető légitársaságokról (Fekete Lista)

Az EU rendelete szerint, kötelezve vagyunk repülővel utazó vendégeinknek tájékoztatást adni a vezető légitársaságokról. Ha foglalása időpontjában még nem biztos a légitársaság, abban az esetben kötelezettségünk Önt tájékoztatni a lehetséges légitársaságról, légitársaságokról, melyekkel az utazása megszervezésre kerül. Amint biztossá válik a légitársaság, ezt tudatjuk Önnel. Amennyiben a légitársaság változik, úgy azt is tudatjuk Önnel. Az úgynevezett „Fekete Lista” a következő weboldalon tekinthető meg:

http://air-ban.europa.eu

2.      Szállás

2.1    Étk Print Utazási Iroda minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a tájékoztatóiban az adott szálláshelyre vonatkozólag a valóságnak megfelelő, helytálló információkat közöljön. Étk Print Utazási Iroda mentesül a felelősség alól az utassal szemben, ha bizonyítást nyer, hogy Étk Print Utazási Iroda -nak nem felróható módon a szálláshely félreinformálta a szálláshely körülményeiről, az igénybevétel feltételeiről és ezért nyújtott önhibáján kívül téves információt a tájékoztatóban. Ilyen esetben az utas közvetlenül a szálláshelytől követelheti kárai megtérítését. Étk Print Utazási Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy utas érdekeinek érvényesítésének elősegítése érdekében utas mellett eljár a szálláshellyel szemben.

2.2   Étk Print Utazási Iroda mind az internetes tájékoztatójában, mind a foglalási visszaigazolásbantájékoztatja az utast a szálláshely típusnak az adott ország szabályai szerinti komfortfokozat besorolásáról, minősítéséről.

2.3    Étk Print Utazási Iroda az internetes tájékoztatóban, valamint a foglalási visszaigazolásban jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza –e az étkezés(ek) illetve egyéb szolgáltatások díját.

2.4    A szállás igénybevételére kizárólag a voucher jogosítja az utast (a foglalási visszaigazolás önmagában nem).

3.      Utazási csomag

3.1    Utazási csomag tekintetében Étk Print Utazási Iroda tájékoztatót bocsájt utas rendelkezésére az értékesített utazási csomagra vonatkozóan, mely egyértelműen és pontosan tartalmazza:

         - a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,

         - a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb  kötelező terhek forintban meghatározott összegét és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást,

         - az előleg összegét és a teljes díj fennmaradó részének fizetési rendjét,

         - az úti célt, az útvonalat és a jelentősebb tartózkodási helyeket,

         - a szállás helyét, típusát, komfortfokozatát – ha ez eltér a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást és a komfortfokozat hazai besorolását -,

         - a szállítóeszköz(öke)t, jellemzőit, kategóriáját,

         - az étkezési rendet,

      - az utazás elindításának minimális létszámát és azt a határidőt, ameddig az utast tájékoztatni köteles, amennyiben az utas létszám nem éri el a minimumot,

         - az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat ( pl. egészségügyi előírások).

3.2    Étk Print Utazási Iroda fenntartja azt a jogát, hogy a  tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen, ha:

         - az utassal történő kifejezett megállapodás alapján utazási szerződésben ezt rögzíti,

         -a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal igazolható módon közli.

4.      Egyéb programok

4.1    Az utazás kezdetének helyét és időpontját, a találkozás helyét és időpontját és az utazás befejezésének helyét és időpontját a jelen utazási szerződés részét képező Részvételi Jegy tartalmazza.

4.2       Garancia nélküli partner-szolgáltatások

Nem vállalunk felelősséget partnereink szolgáltatásaiért, személyi vagy tárgyi károkért (pld: kirándulások, sportrendezvények, színházi előadások, kiállítások, közlekedési eszközök) melyek a programkiírásban és a visszaigazolásban nem szerepelnek és a közvetítő partner adatai mellett egyértelműen jelölve van, hogy ezek nem az utazási szolgáltatások részét képezik.

De felelősséget vállalunk

a). a szolgáltatásokért, melyek a program kiírt helységeihez, az utazás alatti programokhoz és az utazás alatti szállásokhoz kapcsolódik.

b.)  ha és amennyiben Önnek kára keletkezett az ajánlás és szervezési kötelezettségeink miatt.

5.      Biztosítások

5.1     Étk Print Utazási Iroda a Colonnade Insurance SA-val kötött megállapodás alapján jogosult biztosítási szerződések megkötését kiközvetíteni az utas és a biztosító között egyes utazási biztosítási szolgáltatások tárgyában. Az utas tudomásul veszi, hogy Étk Print Utazási Iroda közvetítésével a biztosítási szerződés az utas és a biztosító között jön létre, amely alapján a biztosító válik a kockázatviselés kötelezettévé. A biztosítási szerződésre a biztosító társaság általános szerződési feltételei az irányadóak, amelyet azÉtk Print Utazási Iroda a biztosítási kötvénnyel együtt az utas rendelkezésére bocsájt

5.2    Amennyiben az utas Étk Print Utazási Iroda közvetítésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, Étk Print Utazási Iroda köteles a biztosítási kötvényt, annak szabályzatát, az igénybevételére jogosító bizonylatot, az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg utasnak átadni.

A biztosítási szerződés részét képezik a Colonnade Insurance SA Magyarországi Fióktelepe feltételei. Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas nyilatkozik arról, hogy az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás és az utasbiztosítás hatályos feltételeit, továbbá a Colonnade Insurance SA Magyarországi Fióktelepe főbb adatait tartalmazó ügyfél tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.

6.      Jogorvoslat és közreműködési kötelezettségek

   Ha az utazás lebonyolítása nem a szerződésnek megfelelően történt, jogorvoslat kérésére van lehetősége. Ehhez szükség van – elsődleges szolgáltatási kötelezettségünk megtartásával - az Ön együttműködésére is. Ezért Ön köteles az Öntől elvárható módon mindent megtenni a hiba elhárításához való hozzájárulás és az esetlegesen felmerülő károk lehető legalacsonyabb szinten tartásának vagy a teljes elkerülésének érdekében. Ön különösen köteles haladéktalanul jelezni reklamációit. Kérjük, hogy ezekkel forduljon először az adott célterületen lévő helyi képviselőinkhez (lásd az úti dokumentumokat). Az idegenvezető illetve helyi képviselő feladata az azonnali segítségnyújtás, amennyiben ez lehetséges. De nincs felhatalmazása az igénye elismerésére vonatkozóan. Amennyiben az úti dokumentumokból nem derül ki, hogy ki az illetékes helyi képviselő, kérjük, hogy forduljon közvetlenül hozzánk!

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szervek: MKEH helyett BFKH:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

7.         Elévülés

7.1 Az utazó igényének elévülési határideje a német Polgári Törvénykönyv 651 c-f § szerint 2 év, amennyiben testi épségében, egészségében esett kár, mely az utazásszervező súlyos kötelességszegéséből, vagy szándékosságból, vagy a törvényes képviselet súlyos kötelességszegéséből, vagy az utazásszervező kivitelezési segítségéből adódik. Ez vonatkozik más eset kárpótlására is, amennyiben a kár az utazásszervező súlyos kötelességszegéséből vagy, szándékosságból vagy a törvényes képviselet súlyos kötelességszegéséből vagy az utazásszervező kivitelezési segítségéből adódik.

7.2 Minden más esetben az Ön utazási szerződésből eredő igényeinek elévülési határideje egy év a német Polgári Törvénykönyv 651 c-f § törvényi szabályozása szerint.

7.3 Az elévülés (12.1 és12.2 pontok szerint) azzal a nappal kezdődik, amikor az utazásnak szerződés szerint be kellett volna fejeződnie. Amennyiben a határidő utolsó napja vasárnapra esik, egy a célterületen államilag elismert ünnepnapra, vagy szombat estére, úgy annak helyébe a következő munkanap kerül.

7.4 Míg az Ön és köztünk lévő igény vagy az igényt megalapozó dolgok tárgyalása függőben vannak, úgy az elévülés ideje eltolódik, míg Ön vagy mi a tárgyalás folytatását megtagadjuk. Az elévülés legkorábban 3 hónappal ezután lép érvénybe.

Az utazási szerződésre a jelen áltanos szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadóak.

Az Étk Print Utazási Iroda tájékoztatja a szerződő felet, hogy amennyiben nem tesz eleget a hazaszállításra vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül a Colonnade Isnurance SA Magyarországi Fióktelepéhez fordulhat. A vagyoni biztosíték területi hatálya kiterjed azÉtk Print Utazási Iroda által szervezett belföldi utazásokra és szállásfoglalásokra valamint a külföldre történő utazási csomagok szervezésére, összeállítására.

A jelen szerződéssel kapcsolatosan a Felek között felmerülő jogviták elbírálására a Felek kikötik – értékhatártól függően – Győri Városi Bíróság illetékességét.

Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával utas kijelenti, hogy azokat elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el, mint a közte és azÉtk Print Utazási Iroda között létrejövő utazási szerződés elválaszthatatlan része.

 

ÁFA NYILATKOZAT

 

Az utas ÁFA nyilatkozata: utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást

a) nem ÁFA-adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségében, illetőleg

b) egyéb, az előző a) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és

javára veszi igénybe.

 

 

Nyilatkozom hogy a szolgáltatást (megfelelő helyre kérjük X-et tenni!)

❏utasként

❏nem utasként veszem igénybe.

 

Győr, 2017

 

....................................                                                     Aláírás:.........................................